Co należy zrobić po wprowadzeniu stopnia alarmowego

09.03.2022 13:13 przez Dariusz Fudala

przycisk alarmowy
Co jakiś czas Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia wprowadza na obszarze całej Polski lub wybranych województw odpowiedni STOPIEŃ ALARMOWY.
Często pojawiają się pytania: 
 • Co to jest?
 • Co to tak na prawdę oznacza?
 • Co trzeba zrobić po wprowadzeniu stopnia alarmowego?
W celu przybliżenia znaczenia tych pojęć przygotowaliśmy wyjaśnienie ich znaczenia oraz opisaliśmy sposób postępowania po ich ogłoszeniu oraz podmioty zobowiązane do podjęcia właściwych działań.
Przedstawiliśmy również zalecenia i rekomendacje działań podejmowanych przez przedsiębiorców, w tym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Kiedy i kto może wprowadzić stopień alarmowy ?

Ważne wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze lub militarne bardzo często uaktywniają terrorystów i cyberterrorystów. W odpowiedzi na to podejmowane są działania antyterrorystyczne rozumiane jako działania organów administracji publicznej polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów przeznaczonych do reagowania na nie.

Jednym z takich działań jest informowanie zainteresowanych podmiotów o możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Do tego służą sygnały nakazujące podejmowanie określonych działań, czyli tzw. stopień alarmowy.

Dotychczas wielokrotnie wprowadzano na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stopnie alarmowe. Po raz pierwszy stopień alarmowy wprowadzony został w związku ze Szczytem NATO w 2016 r.

Prezes Rady Ministrów (a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych) wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia stopnie alarmowe (Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych)

Co oznacza pojęcie "stopień alarmowy" ?

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia możne wprowadzić jeden z czterech STOPNI ALARMOWYCH:

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ALFA
 1. Policja, Straż Graniczna lub Żandarmeria Wojskowa, może prowadzić wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludności, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
 2. administratorzy obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym prowadzą wzmożoną kontrolę tych obiektów;
 3. zalecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
 4. poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
 5. zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
 6. prowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
 7. sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
 8. sprawdzić działanie systemów telekomunikacyjnych wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 9. dokonać sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
 10. dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
 11. prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.
BRAVO

Wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego ALFA.

Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 2. wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 3. sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;
 4. ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 5. zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych (ważnych obiektów przedsiębiorstwa);
 7. sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
 8. zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;
 9. dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
CHARLIE

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego (ALFA i BRAVO)

Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. wprowadzić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowe dyżury we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej (w przedsiębiorstwach można wprowadzić takie dyżury według uznania kierownictwa przedsiębiorstwa);
 2. wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym (w przedsiębiorstwach można wprowadzić takie dyżury według uznania kierownictwa przedsiębiorstwa);
 3. sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności;
 4. ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu;
 5. wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów;
 6. ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych;
 7. wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem;
 8. zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.
DELTA

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego (ALFA, BRAVO i CHARLIE)

Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia komunikacyjne w rejonach zagrożonych;
 2. przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu;
 3. kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek;
 4. kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty, w tym walizki, torebki, paczki;
 5. przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
 6. ograniczyć liczbę podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji;
 7. przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

Na kim spoczywa obowiązek wykonania czynności po wprowadzeniu stopnia alarmowego ?

Czynności wynikające z wprowadza stopnia alarmowego obowiązani są wykonać organy administracji publicznej, właściciele i posiadacze obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury administracji publicznej, infrastruktury krytycznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.
Zdecydowana większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie są właścicielami i posiadaczami obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury krytycznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.
Jednak ze względu na możliwość większego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych będących w dyspozycji przedsiębiorców telekomunikacyjnych REKOMENDUJEMY podjąć działania zabezpieczające przed atakami cyberterrorystycznymi. Podjęcie takich działań może uchronić przed negatywnymi skutkami takich ataków lub zminimalizować ich skutki.