Pozyskanie informacji o adresach objętych kwarantanną

24.04.2020 14:57 przez Dariusz Fudala

Na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którego przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem sieci lub świadczeniem usług w miejscu zamieszkania lub pobytu osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, Policja lub wojewoda są obowiązane do udostępnienia następujących danych:
 • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym te osoby odbywają obowiązkową kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, 
 • numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

W celu usprawnienia komunikacji z Policją lub wojewodą rekomendujemy aby we wniosku podać:

 1. dane przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (nazwa, adres siedziby, numer KRS, CEIDG, REGON lub NIP),
 2. numer pozycji w rejestrze UKE,
 3. obszar, na którym świadczone są usługi telekomunikacyjne (np. powiat),
 4. dane osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach pozyskiwania danych, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
 5. adres e-mail, na który będą przekazywane do przedsiębiorcy dane oraz proponowany sposób zabezpieczenia przesyłanych danych (hasło do pliku z danymi, sposób szyfrowania itp.).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższe dane dotyczą stanu zdrowia osób fizycznych, dlatego musza być objęte ochrona właściwą do przetwarzania szczególnych danych osobowych.

Uwaga

 • Dane te pozyskano nie od osoby, której dane dotyczą, dlatego tej osobie należy, w trakcie pierwszego kontaktu dostarczyć informacje o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych od Policji lub wojewody. Wzór Informacji do pobrania poniżej:
Pobierz Informację

 • Wykaz adresów, w których odbywana jest kwarantanna, przechowuje osoba upoważniona przez ADO i udostępnia pracownikom, tylko dane dotyczące tych adresów, w których w najbliższym czasie będą wykonywane czynności.
 • Po wykorzystaniu danych udostępnionych pracownikowi, o którym mowa w ust. 2 wyżej, pracownik ten zwraca te dane do osoby, od której je otrzymał, niszczy lub usuwa z systemu informatycznego w sposób uniemożliwiających ich odczytanie według ustaleń ADO.
 • Po wykorzystaniu wszystkich danych udostępnionych  ww. wykazu adresów wykaz ten należy protokólarnie zniszczyć.

Podstawa prawna: par 2 ust 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).