Problemy z blokowaniem dostępu stron hazardowych

12.08.2021 11:35 przez Andrzej Fudala

Ustawa o grach hazardowych nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek blokowania dostępu do stron internetowych, na których znajdują się nielegalne gry hazardowe. Pozornie jest to obowiązek bardzo prosty, realizowany całkowicie lub prawie całkowicie w sposób automatyczny. 

Okazuje się, że również z tym mogą być problemy.

Na samym wstępie pragnę zwrócić uwagę, że w skrajnie niekorzystnych okolicznościach może to być bardzo poważny problem, kosztujący przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nawet 250 tysięcy złotych.

W czerwcu 2021 r. Naczelnicy (niektórych) Urzędów Celno-Skarbowych przeprowadzili u wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych audyt wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn, zm.), 

Na podstawie art. 15f ust 5 tej ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny nieodpłatnie:

  1. uniemożliwia użytkownikom dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy do-men internetowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów pod na-zwą „Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą” (Rejestr), poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP (z serwera DNS), nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do ww. Rejestru; 
  2. realizuje przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do wyżej wymienionego Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy; 
  3. umożliwia dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z ww. Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z tego Rejestru.

W trakcie Audytu prowadzonego w przedsiębiorstwach pracownicy Urzędu Celno-Skarbowego zbadali skuteczności realizacji ww. obowiązków, Badanie to polegało na próbie wejścia na niektóre strony internetowe, których adresy znajdują się w Rejestrze. Badaniami objęto ok 100 stron internetowych. Wśród badanych stron znaleziono takie, z którymi system DNS zezwolił się połączyć. Okazało się, że są to strony, które w nazwie domeny zawierały niemieckie znaki diakrytyczne („ü”). 

Po przeprowadzeniu audytu w siedzibie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, audytorzy skierowali na piśmie ok 60 pytań dotyczących realizacji przedmiotowych obowiązków.

Pytania te dotyczyły zarówno organizacji sieci telekomunikacyjnej, zakresu i obszaru wykonywanych usług, ilości abonentów, wykonywania obowiązków, parametrów technicznych serwerów DNS ale również zabezpieczenia systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji obowiązku „blokowania stron hazardowych”, danych osób odpowiedzialnych za realizację tych obowiązków, osób bezpośrednio realizujących te obowiązki, dokumentowanie wykonywanych czynności, itp. 

Wśród pytań pojawiły się również dotyczące informowania użytkowników o blokowaniu niektórych stron internetowych.

W naszej opinii, celem tych pytań było zebranie materiału zawierającego odpowiedź na pytanie:

Czy przedsiębiorca telekomunikacyjny dołożył należytej staranności w wykonywaniu opisywanych obowiązków.

Mając powyższe na względzie sugerujemy wykonać wewnętrzny audyt realizacji powyższych zagadnień, a następnie podjąć działania naprawcze stosownie do wyników. Audyt nie musi być wykonywany w sposób sformalizowany lub przez wyspecjalizowane podmioty, ale wskazane jest sprawdzenie serwera DNS, w szczególności jego reakcji na strony zawierające znaki diakrytyczne, jego zabezpieczenia, spełnienie warunków zarówno technicznych jak i organizacyjnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu