Projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przyspieszył

28.01.2022 15:04 przez Dariusz Fudala

W dniu 27 stycznia 2022 roku Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych (KSBO) pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o KSC. Komitet przekazał zalecenie pilnego procedowania projektu.

Jeszcze projekt a już trochę historia

Prace legislacyjne nad nowelizującą ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trwają od września 2020 roku. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Rządowego Centrum Legislacji pierwszy projekt ustawy nowelizującej KSC pojawił się w styczniu 2021 r.
Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (29 stycznia 2021 r.) oraz Komitet do Spraw Europejskich (5 marca 2021 r.). Następnie 15 marca 2021 r. opiniował go Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM). 
W październiku 2021 r. na stronie KPRM opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o KSC, w którym zamieszczono, między innymi, przepisy dotyczące utworzenia strategicznej sieci bezpieczeństwa.

Jaka czeka nas przyszłość ?

Jak wynika z informacji umieszczonej na stronie KPRM, po zaopiniowaniu projektu ustawy przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, skierowany zostanie pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów (ponownie?). Po zaakceptowaniu projektu przez komitet, projekt zweryfikuje komisja prawnicza pod względem poprawności legislacyjnej i redakcyjnej a następnie Rada Ministrów podejmie decyzję o przyjęciu projektu i skierowaniu go do Sejmu.


Analizując projekt nowelizacji ustawy o KSC (wersja z dnia 12.10.2021 r.) trudno nie zadać sobie poniższych pytań:

Jaki wpływ na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych będzie miało wejście w życie tej nowelizacji KSC ?

W ostatnich tygodniach rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi na temat świadczenia usług podmiotom rządowym lub samorządowym oraz na temat wpływu na ich działalność utworzenia Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa (SSB) i powołania Operatora tej sieci.
Okazuje się, że zdecydowana większość z tych przedsiębiorców spodziewa się utraty klientów. Jeśli utracą klientów rządowych i samorządowych to skierują swoje oferty do potencjalnych odbiorców usług, którym obecnie inni ci przedsiębiorcy świadczą usługi telekomunikacyjne. Oznaczać to może, że „zagęści się rynek telekomunikacyjny usługodawcami” co w konsekwencji może niekorzystnie wpłynąć na już bardzo trudny rynek telekomunikacyjny.

Dlaczego przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej umieszcza się w ustawie o KSC a nie w prawie telekomunikacyjnym?

Na to pytanie niestety nie znajduję odpowiedzi. 

W jakim celu tworzy się Strategiczną Sieć Bezpieczeństwa oraz w jakim celu powołuje się Operatora tej sieci?

Odpowiedź możemy znaleźć w uzasadnieniu do projektu z dnia 12.10.2021 r. „Celem tworzonej strategicznej sieci bezpieczeństwa jest zapewnienie realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie telekomunikacyjnym, …. „

Jednak jest to bardzo nieprecyzyjne określenie celu tworzenia SSB. Z treści projektu ustawy wynika, że SSB jest tworzona na potrzeby podmiotów, które mogą realizują lub mogą realizować zadania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Czy w obecnym stanie prawnym są narzędzie umożliwiające realizację zadań zapewnienia telekomunikacji podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego?

Oczywiście, że są przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie.