Zmiany dla przedsiębiorców po wprowadzeniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

16.03.2022 16:01 przez Andrzej Fudala

ręka z namalowaną flagą ukraińską

W dniu 12 marca 2022 roku została opublikowana Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która ma na celu stworzenie podstaw do legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, żeby znaleźć bezpieczny azyl w Polsce i innych europejskich krajach.

Ustawa reguluje zasady dotyczące opieki medycznej, zatrudniania, kształcenia, opieki dzieci i uczniów a także reguluje uprawnienia obywateli polskich i obywateli ukraińskich będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy.

Przewidziano również metody nadania obywatelom Ukrainy numerów PESEL, aby mogli korzystać z wyżej wymienionych uprawnień.


Zmiana podawanych danych abonentów będących obywatelami Ukrainy

Dotychczas abonent będącego cudzoziemcem spoza Unii Europejskiej musiał podać numer paszportu lub karty stałego pobytu, żeby móc zawrzeć umowę z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Natomiast po opublikowaniu powyższej ustawy (tj. 13 marca 2022 roku) obywatel Ukrainy może podać rodzaj, numer i serię, dokumentu podróży lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości.

Nowe uprawnienia Premiera do wydawania poleceń przedsiębiorcom

Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy zmieniono między innymi zapisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, dzięki którym w sytuacjach kryzysowych Premier może wydać polecenia podjęcia działań dotyczących świadczenia usług lub dostaw, obowiązujące podmioty rządowe i samorządowe a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.

Polecenia mogą być wydawane w celu 

  • zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy infrastruktury krytycznej; 
  • przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny;
  • usunięcia skutków sytuacji kryzysowej.

Polecenia te są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegającej natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Polecenia mogą być uchylone lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wydając powyższe polecenie Prezes Rady Ministrów wyznacza ministra kierującego działem administracji rządowej odpowiedzialnego za zawarcie umowy z podmiotem albo wyznacza do jej zawarcia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wykonywanie zadań objętych poleceniem wydanym przedsiębiorcy następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, np. przedsiębiorcą, przez ministra kierującego działem administracji rządowej albo przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jest finansowane ze środków budżetu państwa z budżetu państwa.

UWAGA

W przypadku nie zawarcia umowy zadania objęte poleceniem są wykonywane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa Rady Ministrów. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

Uprawnienia i obowiązki w związku z działaniami antyterrorystycznymi

Przepisy ułatwiające pomoc obywatelom Ukrainy zmieniają również ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Pierwszą dość istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu prac możliwych do wykonania w związku z wydarzeniami, podczas których może wystąpić zdarzenie o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powyższe zmiany przewidują również możliwość budowy, przebudowy lub instalowania infrastruktury przewodowej i innych urządzeń lub infrastruktury w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych, w szczególności stacji bazowych ruchomej sieci telekomunikacyjnej.

Znowelizowany przepis zwalnia przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, wykonującego wyżej opisane przedsięwzięcia, ze spełnienia niektórych obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego, o drogach publicznych, prawa wodnego oraz prawa o ruchu drogowym.