Prace nad Prawem Komunikacji Elektronicznej

09.04.2020 8:40 przez Andrzej Fudala

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE), który na początku ubiegłego miesiąca przedstawiło do konsultacji.


Opracowanie nowej ustawy podyktowane jest obowiązkiem nakładanym przez Unię Europejską polegającym na wprowadzeniu do krajowego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.


Ustawa ta zastąpi aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 15 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


Należy pamiętać, że aktualnie obowiązujące Prawo Telekomunikacyjne, wydane było w 2004 r ., w zupełnie innych warunkach technologii telekomunikacyjnej, w innych warunkach bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego i mimo wielokrotnej nowelizacji, nie uwzględnia już wszystkich zmian wprowadzanych dynamicznie rozwijającym się światem cyfrowym.


Projekt składa się z dwóch aktów prawnych, to znaczy z projektu samej ustawy oraz projektu ustawy wprowadzającej PKE, która przewiduje nowelizację kilkudziesięciu ustaw. Ponadto projekty tych ustaw zobowiązują organy administracji rządowej do opracowania nowych lub nowelizacji co najmniej kilkudziesięciu rozporządzeń. Nie ulega wątpliwości, że to bardzo dużo i niełatwej pracy.


Mam nadzieję, że oczekiwaniem zarówno autorów Projektu Prawa komunikacji elektronicznej, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów korzystających z usług komunikacji elektronicznej jest stworzenie takiego aktu prawnego, który realnie określi ich prawa i obowiązki w dynamicznie rozwijającym się przestrzeni cyfrowej.


Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy na Świecie i w Polsce potwierdzają znaczenie komunikacji elektronicznej zarówno dla funkcjonowania państw, gospodarki, ale również do utrzymania relacji społecznych. Nietrudno sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze życie w czasie pandemii bez dostępu do telefonu, internetu i telewizji. O potrzebach użytkowników usług telekomunikacyjnych świadczy fakt wzrostu ruchu telekomunikacyjnego oraz zwiększona sprzedaż oprogramowania do pracy zdalnej i prowadzenia wideokonferencji.


W interesie nas wszystkich, zarówno osób korzystających z usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, administracji publicznej, jest właściwie funkcjonująca bezpieczna komunikacja elektroniczna - zarówno w czasach normalnego funkcjonowania społeczeństwa, jak i w sytuacjach kryzysowych, klęski żywiołowej, wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.


Nasze zainteresowanie skupione jest oczywiście przede wszystkim na części dotyczącej ochrony informacji stanowiącej tajemnicę komunikacji elektronicznej, ochrony danych osobowych, integralności sieci, usług i danych telekomunikacyjnych, a także spraw obronności i bezpieczeństwa państwa, czyli obszarów, w których doradzamy przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.


Jako zespół ekspertów zgłosiliśmy się do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o włączenie do prekonsultacji prac legislacyjnych nad projektem PKE, do którego zostały zaproszone przede wszystkim izby zrzeszające podmioty działające na polskim rynku łączności elektronicznej. Jesteśmy jednocześnie dumni i szczęśliwi, że możemy brać udział w konsultacjach prawa na tak wczesnym etapie.


W związku z tym, przygotowaliśmy analizę niektórych zapisów projektu, które prześlemy w tym tygodniu do Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast nie jest to koniec konsultacji, ponieważ sam proces legislacyjny został podzielony na kilka etapów, żeby można dokładnie przeanalizować zapisy projektu i nanieść swoje uwagi. Oprócz tego w dalszym ciągu będzie można zgłaszać uwagi i propozycje zapisów Prawa Komunikacji Elektronicznej.


Zapraszamy również do zgłaszania uwag lub propozycji gotowych zapisów przez nasz formularz kontaktowy lub na adres kontakt@sayf.com.pl, a my w trakcie prowadzonych uzgodnień przekażemy je do Ministerstwa Cyfryzacji.


Projekty ustaw są dostępne poniżej: